Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV4

Указания за отчитане изпълнението на проекти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.02.2024

 

 

Указания за отчитане на проекти

Указания за оформяне и представяне на научния и финансовия отчет за изпълнението на етап или на целия проект

(отнася се за всички отчети, включително проекти по двустранно и многостранно сътрудничество, проекти по програми ERA-NET и проекти по Национални научни програми, с изключение на проекти за Международни научни форуми и Българска научна периодика)

 

Всички отчети се подават на хартиен и електронен носител.

 

Задължителни документи, неразделна част от всеки отчет

Обобщена информация за отчета (проекти на два етапа)

Обобщена информация за отчета (проекти на един етап)

Публична информация за резултатите от проекта (на български език)

Публична информация за резултатите от проекта (на английски език)

 

Други документи, свързани с отчитането:

Времеви лист за отчитане на работата (модел)

Дневник за натоварване на ДМА (модел)

 

 

Специфични изисквания за отчитане на проекти, финансирани през 2022 година

Опис на финансовите документи 2022

Финансов отчет 2022

 

 

Специфични изисквания за отчитане на проекти, финансирани през 2021 година

Опис на финансовите документи 2021

Финансов отчет за 2021

 

 

Специфични изисквания за отчитане на проекти, финансирани през 2020 година

Опис на финансовите документи 2020

Финансов отчет за 2020

 

 

Специфични изисквания за отчитане на проекти, финансирани през 2019 година

Опис на финансовите документи 2019

Финансов отчет за 2019

 

 

Специфични изисквания за отчитане на проекти, финансирани през 2018 година

Опис на финансовите документи 2018

Финансов отчет за 2018

 

 

Специфични изисквания за отчитане на проекти за „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“

Отчитането на проекти, подкрепени по конкурс за „Подкрепа на  международни научни форуми в Република България“ се извършва електронно през Системата за управление на национални инвестиции (СУНИ) на адрес: https://enims.egov.bg/Report

Указания за отчитане на договорите за подкрепа на международни научни форуми

Технически отчет МНФ

Финансов отчет МНФ

Опис на разходооправдателните документи

Декларация за съхраняване на отчетни документи

Информация за МНФ

 

 

Специфични изисквания за отчитане на проекти за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST

Указания за отчитане на договорите по програма COST

Изисквания за представяне на отчета в електронен формат

Приложение 1 - окончателен финансов отчет

Приложение 2 - опис на разходооправдателните документи

Приложение 3 - протокол за предаване на отчет

Приложение 4 - информация с контакти на бенефициента

Обобщена информация за проекта

 

 

Специфични изисквания за отчитане на проекти по конкурси "Българска научна периодика"

Указания за отчитане на "Българска научна периодика"

Приложение 1 - окончателен финансов отчет

Приложение 2 - опис на разходооправдателните документи

Приложение 3 - протокол за предаване на отчет

Приложение 4 - информация с контакти на бенефициента