Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AD5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U35

Временни научно-експертни комисии

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 20.09.2023

Състави на Временните научно-експертни комисии на ФНИ за конкурсите през 2023 г.
 
I.    Биологически науки
1.    Проф. д-р М. Оджакова-Байтошева – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“;
2.    Проф. дбн Л. Кирацов – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН;
3.    Проф. И. Цаковска – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, ИБФБМИ – БАН;
4.    Проф. В. Великова – Институт по физиология на растенията и гората – БАН;
5.    Проф. Ст. Панайотов, дн – Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).
Резервни членове: доц. д-р Л. Загорчев - СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р В. Русева, Институт по микробиология - БАН.
Секретар – О. Рахнева
    
II.    Математически науки и информатика
1.    Проф. д-р Р.  Янков – Институт по механика – БАН;
2.    Проф. дмн Н. Янков – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;
3.    Проф. дфн К. Вутова – Институт по електроника – БАН;
4.    Проф. д-р Кр. Стефанов – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“;
5.    Доц. д-р Т. Александрова – Институт по математика и информатика – БАН.
Резервни членове: проф. д-р Г. Илиева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и проф. д-р М. Милев – СУ „Св. Климент Охридски“.
Секретар – Р. Кондова

 
III.    Медицински науки
1.    Проф. д-р Е. Георгиева – Институт по физиология на растенията и генетика – БАН;
2.    Проф. д-р И. Димова – Медицински Университет – София;
3.    Доц. д-р П. Недялков – Медицински университет – София;
4.    Проф. д-р М. Балева-Николова – Медицински Университет – София;
5.    Проф. д-р И. Коева– Медицински университет – Пловдив.
Резервен член: доц. В. Русева, доктор, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”- БАН.
Секретар – Б. Русанова

 

IV.    Науки за Земята
1.    Проф. д-р Й. Кортенски – Минно-геоложки университет – София;
2.    Доц. д-р Н. Рачев – Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
4.    Проф. дн Р. Вацева – Геологически институт – БАН;
5.    Доц. д-р Л. Филчев – Институт за космически изследвания и технологии – БАН;
6.    Доц. д-р Ст. Шилев – Аграрен университет, Пловдив;
7.    Резервни членове: доц. д-р Р. Титоренкова - Институт по минералогия и кристалография - БАН, София.
Секретар – М. Савова

 

V.    Обществени науки
1.    Доц. д-р С. Бонева – Университет за национално и световно стопанство;
2.    Доц. д-р Д. Стоянова – Университет по библиотекознание и информационни технологии;
3.    Проф. д-р В. Николова-Алексиева – Университет по хранителни технологии – Пловдив;
4.    Проф. дин С. Милева-Божанова – Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
5.    Доц. д-р М. Петрова – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Резервни членове: доц. д-р М. Георгиев – Селскостопанска академия "Д.А. Ценов" и проф. д-р Ст. Георгиева-Лазарова – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
Секретар – М. Филипова

 

VI.    Селскостопански науки
1.    Проф. дсн В. Атанасов – Тракийски университет, Стара Загора;
2.    Доц. д-р В. Кондакова – Агробиоинститут;
3.    Доц. д-р В. Гочева – Университет по хранителни технологии, Пловдив;
4.    Доц. д-р С. Наимов – Пловдивски университет “П. Хилендарски”;
5.    Доц. д-р И. Цветков – Институт за гората – БАН.
Резервни членове: доц. д-р Ж. Горанова - Институт по консервиране и качество нан храните, Пловдив, ССА и доц. д-р Г. Наков - Технически университет - София.
Секретар – Р. Кондова

 

VII.    Технически науки
1.    Проф. д-р О. Бумбаров – Технически университет – София;
2.    Проф. д-р М. Дачева – Институт по механика, БАН;
3.    Доц. д-р Е. Йорданова – Институт по физика на твърдото тяло – БАН;
4.    Доц. д-р Д. Михайлова – Университет по хранителни технологии - Пловдив;
5.    проф. д-р Н. Бозуков – Университет по хранителни технологии – Пловдив;
Резервни членове: доц. д-р Д. Блажева – Университет по хранителни технологии – Пловдив и доц. д-р Г. Наков - Технически университет - София.
Секретар – д-р М. Александрова

 

VIII.    Физически науки  
1.    Проф. д-р К. Крежов – Институт по електроника – БАН;
2.    Доц. д-р М. Иванов – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН;
3.    Проф. д-р Д. Назьрова – Институт по оптически материали и технологии – БАН;
4.    Доц. д-р С. Колев – Институт по електроника, БАН;
5.    Доц. д-р Р. Станоева – ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
Резервен член: доц. д-р Й. Трифонова– Химикотехнологичен и металургичен университет.
Секретар – доц. д-р Б. Хаджиева

 

IX.    Химически науки
1.    Проф. д-р Р. Николова – Софийски университет „Св.Климент Охридски“;
2.    Проф. д-р С. Турманова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
3.    Проф. д-р Т. Петкова – Институт по електрохимия и енергийни системи,БАН;
4.    Проф. д-р Д. Карашанова – Институт по оптически материали и технологии- БАН;
5.    Доц. д-р Е. Кирилова – Институт по инженерна химия-БАН;
Резервен член: доц. д-р Д. Цекова – Химикотехнологичен и металургичен университет и доц. д-р Й. Георгиев - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.
Секретар – доц. д-р Б. Хаджиева

 

X.    Хуманитарни науки
1.    Проф. д.и.н. В. Стоянов – Институт за исторически изследвания - БАН;
2.    Доц. д-р Р. Василева – Университет по библиотекознание и информационни технологии;
3.    Проф. д-р Л. Тасева – Институт по балканистика с Център по тракология –БАН;
4.    Проф. д-р Д. Пейчева – Югозападен университет „Неофит Рилски“;
5.    Доц. д-р И. Петрова - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН;
Резервни членове: проф. д-р М. Йовчева- СУ "Св. Климент Охридски и доц. д-р Р.Кръстева – Университет по библиотекознание и информационни технологии.
Секретар – К. Янева

 

XI. Временната научно-експертна комисия по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България и Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST
1.   Проф. д-р Р. Николова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
2.   Доц. д-р С. Бонева-Боянова – Университет за национално и световно стопанство
3.   Проф. Ц. Давидков, дсн – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
4.   Доц. д-р Д. Пешев – Химикотехнологичен и металургичен университет – София (до 25.08.2023 г. Решение на ИС №55)

4.   Проф. Ст. Лолов, дмн – Институт по биология и имунология на размножаването, БАН (от 25.08.2023 г. Решение на ИС №55)
5.   Проф. д-р М. Петрова – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
Резерви: проф. д-р Е. Георгиева – Институт по физиология на растенията и генетика, БАН.
Секретар: М. Савова

 

XII. Временната научно-експертна комисия по „Българска научна периодика – 2023“:

1.    Доц. Д. Цекова, ХТМУ, София, НИС

2.    Проф. Г. Костадинов, ИПАЗР "Н. Пушкаров"

3.    Проф. Ц. Давидков, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

4.    Проф. Р. Вацева, Геологически институт - БАН

5.    Доц. А. Здравков, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

Секретар: И. Цонева

 

XIII. Експертна комисия по възраженията
1.    Доц. д-р Елисавета Георгиева Кирилова – Институт по инженерна химия - БАН
2.    Доц. д-р Аделина Проданова Миланова - УНСС
3.    Проф. д-р Ивета Антонова Коева - Медицински Университет - Пловдив
Секретар: И. Цонева