Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4
Протоколи 2024 Протоколи 2023 Протоколи 2022 Протоколи 2021 Протоколи 2020 Протоколи 2019 Протоколи 2018

Протоколи на Изпълнителен съвет

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2023

 

Изпълнителен съвет на Фонд "Научни изследвания"

 1. подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на политиката за развитие на научните изследвания в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания и други стратегически и програмни документи, имащи отношение към развитието на научните изследвания в България;
 2. одобрява проект на Дългосрочен план за работа и развитие на Фонда и индикативна финансова рамка за програмния период на Европейския съюз и ги предлага за утвърждаване от министъра на образованието и науката;
 3. ежегодно одобрява и представя на министъра на образованието и науката годишен отчет за дейността на Фонда;
 4. одобрява проект за бюджет на Фонда за следващата година и го предлага на министъра на образованието и науката до 31 януари на текущата година;
 5. взема решение за новите конкурси, които да бъдат включени в годишната оперативна програма на Фонда;
 6. одобрява годишната оперативна програма на Фонда и я предлага на министъра на образованието и науката за утвърждаване;
 7. одобрява правила за определяне състава на научно-експертните комисии, избира техните членове и приема отчетите за тяхната работа;
 8. одобрява правила за допустимите разходи за различните видове конкурси и указания за изразходване и отчитане на средствата, предоставени от Фонда, по предложение на управителя;
 9. взема решения за откриване на конкурсните процедури и одобрява конкурсната документация, включваща и методика за оценка и класиране на проекти;
 10. за всеки конкурс утвърждава списък с класираните проекти, които са одобрени за финансиране;
 11. одобрява критерии за оценяване на изпълнението на проектите и правила за текущ контрол на изпълнението на договорите за финансиране на проекти;
 12. взема решения за разходването на средствата съобразно условията на чл. 22 от Закона за насърчаване на научните изследвания и този правилник;
 13. взема решения, свързани със защитата и управлението на интелектуалната собственост на Фонда;
 14. осъществява контрол върху набирането и изразходването на средствата на Фонда;
 15. провежда конкурс за управител на Фонда съгласно чл. 19 и 20;
 16. инициира промени в Правилника на Фонда.