Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV6

Изпълнение и промени

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.05.2023

 

 

Правила за прилагане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от ПФНИ

 

Вътрешни правила за пригане на процедурите по чл. 71 до чл. 75 от Правилника на Фонд "Научни изследвания"

 

При подаване на доклади/уведомления от ръководители на текущи договори и на доклади за фактически констатации на отчети по договори да се посочва Номер на Административен договор сключен с ФНИ, а не номер на проектно предложение

 

Промяна на финансов план

 

Необходими документи:

 

Мотивирано уведомление

(подадено от ръководителя на проекта едновременно до базовата организация и партньора, ако има такъв и до управителя на Фонда)

В уведомлението:
- се излагат мотивите поради, което това прехвърляне е необходимо;
- посочват се точните суми, които се иска да бъдат прехвърлени между групите допустими разходи;
- посочва се процентното изражение на исканото прехвърляне от общия размер на допустимите преки разходи за съответния етап и/или на проекта, в случай, проектът се изпълнява на един етап, отчитайки и предходни промени във финансовия план, ако има такива;
- посочва се дали след промяната ще бъде спазено съотношението между отделните групи допустими разходи, заложено в насоките за съответния конкурс за съответния етап, отчитайки и предходни промени във финансовия план, ако има такива.

 

Оригинален финансов план

(финансови планове при предходни промени, ако има такива)

 

Актуализиран финансов план

 

Образец за финансови промени (бланка)

 

Други документи

(потвърждаващи необходимостта от промяната, ако ръководителя прецени, че са необходими)

 

 

 

Промяна на работна програма

 

Необходими документи:

 

Мотивирано уведомление

(подадено от ръководителя на проекта до управителя на Фонда)

В уведомлението се излагат мотивите поради, което е необходима промяна в работната програма, както и посочване на конкретното изменение в работната програма, което се иска и процентното изражение на исканата промяна на работната програма.

 

Актуализирана работна програма

 

 

 

Промяна на научен колектив

Промени в научния колектив се допускат по изключение в интерес на изпълнението на научния проект.

 

Необходими документи:

 

Мотивирано уведомление

Уведомлението до управителя на Фонда следва да съдържа:

 

Съгласие или утвърждаване на исканата промяна от ръководителя на базовата организация или ръководителя на партньорската организация, ако има такава и ако промяната засяга частта от колектива от тази организация;

 

Писмено съгласие на напускащия член на научния колектив

 

Писмено съгласие на предложените нови членове на научния колектив

 

Научна биография по образец на новите членове, ако притежават научна степен доктор или доктор на науките

 

Съгласие на колектива

(прилага се актуализиран списък на научния колектив с подписи на всички членове, притежаващи научната степен доктор или доктор на науките)

 

Нов списък на научния колектив

 

 

 

Удължаване срока на етапа/проекта

 

Необходими документи:

 

Мотивирано уведомление

(подадено от ръководителя на проекта до управителя на Фонда, съгласувано с ръководителя на базовата организация и на партньорската организация, в случай, че има такъв)

В уведомлението задължително се посочват:
- дата, на която според договора или допълнителни споразумения към него, трябва да приключи изпълнението на текущия етап на проекта или на целия проект, ако той се изпълнява на един етап;
- срокът за удължение на изпълнението на проекта и дата, на която се предлага да приключи изпълнението на текущия етап на проекта или на целия проект, ако той се изпълнява на един етап;
- причините, поради които е необходимо да бъде удължен срока за изпълнение на текущия етап или на целия проект.

 

При необходимост към уведомлението се прилагат документи в подкрепа на изложеното, в случай, че е приложимо.