Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.02.2024

Адрес


София, 1309
бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б, ет. 3 и 4

(входът е откъм ул. „Антон“ по посока на САГБАЛ „Света София“)

Фонд „Научни изследвания“

fni2012@mon.bg

Приемно време на членове на Изпълнителния съвет

Изпълнителният съвет на ФНИ определи  приемно време на членове на съвета

всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа в залата на ИС, бул. Ал. Стамболийски 239 Б, ет. 3

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: b.hadjieva@mon.bg . В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0879 944 940

 

Приемно време на Управителя на ФНИ

Сряда от 10:00 до 12:00 и 14:00 до 16:00 часа

За предварителна подготовка за разговора, моля, не по-късно от два дни преди срещата да изпратите информация за проекта или  проблема, който ви интересува, на следния адрес на електронна поща: i.tsoneva@mon.bg. В рамките на половин работен ден ще получите потвърждение за срещата.

Повече информация може да получите на тeл. 0887 695 580

 

Приемно време на Деловодство

всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:30 часа

 

Приемно време на секретари на Постоянни научно-експертни и по въпроси за изпълнението на текущи договори и за подаване на отчети за етапи и Временни комисии

всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа

 

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефонни номера

Електронна поща

 

За контакт с деловодството на ФНИ

02 444 2728

fni2012@mon.bg

Проф. д-р инж. Пламен Петков   

Председател на ИС

0884 209 888

FNI-IS@mon.bg

Проф. Желю Владимиров, д.ик.н.  

Заместник-председател на ИС

 

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев

Управител

0886 606 098

kalvachev@mon.bg

Виолета Толева

Главен счетоводител

0888788052;

02 820 3151

v.toleva@mon.bg

доц. д-р Боряна Хаджиева

Държавен експерт - главен секретар, секретар на ИС и НЕК по Химически науки

0879 944 940

b.hadjieva@mon.bg

Росица Беловска

Главен специалист - касиер

0884 615 384;

02 820 3151

r.hristova@mon.bg

Светлана Иванова

Главен експерт - човешки ресурси и деловодство

0887 691 955;

02 444 2728

s.ivanova@mon.bg

Ивета Цонева

Старши експерт - секретар на НЕК по Физически науки, технически сътрудник на управител

0887 695 580

i.tsoneva@mon.bg

д-р Милена Александрова

Държавен експерт - секретар на НЕК по Технически науки и координатор по програми ЕRA-NET

0884 171 363

aleksandrova@mon.bg

Роза Кондова

Държавен експерт - секретар на НЕК по Селскостопански науки

0884 621 909

r.kondova@mon.bg

Олга Рахнева

Главен експерт - секретар на НЕК по  Биологически науки

0884 696 204

o.rahneva@mon.bg

Милена Филипова

Главен експерт - секретар на НЕК по Обществени науки и по Математически науки и информатика

0884 917 308

m.philipova@mon.bg

Камелия Янева

Старши експерт - секретар на НЕК по Хуманитарни науки

0882 620 071

k.yaneva@mon.bg

Бояна Русанова

Старши експерт - секретар на НЕК по Медицински науки

0882 804 736

b.rusanova@mon.bg

Людмила Сотирова

Главен експерт - секретар на НЕК  по двустранно и международно сътрудничество

0884 222 393

l.sotirova@mon.bg

Марина Савова

Старши експерт -  секретар на НЕК по Науки за Земята и на ВНЕК по процедурите по програмата COST и научни форуми

0884 619 138

m.savova@mon.bg

адв. Иванка Андреева

Адвокат

0879 944 996

lawyer-fni@mon.bg

Даниела Козовска

Финансов експерт

0898 710 391

d.kozovska@mon.bg

Паулина Иванова

Финансов контрольор

088 238 7244

paulina.ivanova@mon.bg