Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S22
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52S23

Общи сведения

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 20.01.2023

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания в съответствие със:

  1. Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (ОВ, С 198 от 27.06.2014 г.);
  2. Националната стратегия за научни изследвания;
  3. Националната програма за реформи;
  4. Рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и международни инициативи;
  5. Европейската и националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура.

Фонд „Научни изследвания” осигурява финансова подкрепа за осъществяването на научни изследвания на световно ниво и развитие на научен капацитет в Република България, свързани със:

  1. Създаването на нови научни знания;
  2. Българската история, език, култура и национална идентичност;
  3. Насърчаване развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки;
  4. Решаването на проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето.

Дейността на ФНИ се осъществява чрез финансиране на национални научни програми и проекти за научни изследвания във висшите училища и научните организации в Република България, следвайки международно признатите стандарти и отчитайки съществуващия национален научен потенциал и обществените нужди и приоритети.


Фондът, със съдействието на Министерството на образованието и науката, работи в координация с другите институции, финансиращи научни изследвания. ФНИ участва в подготовката и изпълнението на програмите, определени в бюджета в програмен формат на Министерството на образованието и науката в съответствие с указанията на министъра на образованието и науката. Финансовото стимулиране на научните изследвания се осъществява по начин, който гарантира ефективност и прозрачност на разходването на публичните средства.


Годишната оперативна програма за дейността на Фонда се изготвя в съответствие с програмата в приетия от Министерския съвет годишен доклад по чл. 7 от Закона за насърчаване на научните изследвания и с Дългосрочния план за работа и развитие на Фонда за програмния период.