Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция по Програма „Рила“

Дата на публикуване: 05.05.2023
Последна актуализация: 05.06.2023

Покана за участие в
„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. –

България – Франция по
Програма „Рила“

 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.


Допустими са само проекти, които ще бъдат реализирани в нестопанска среда, и чиито резултати няма да имат непосредствено приложение в индустриалната или търговската сфера.


Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.


Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор.

 

1.    Научни области
Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

2.    Общ бюджет на конкурса
Прогнозният бюджет на конкурса е 180 000 лв., от които 90 000 лв. от бюджета за 2023 г.

 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в следните граници:

1)    Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв.
2)    Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв.

 

ВАЖНО: Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100.

 

a.    Максимален размер на финансирането за конкретен проект
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект - 12 000 лв.

b.    Срок за изпълнение на проекта
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

c.    Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се подават по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в програма СУНИ до 17:30 часа на 15.09.2023 г. в програма на адрес https://enims.egov.bg/. Документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

 

Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Всички декларации от членовете на колектива от българска страна се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

Административното описание Част 1 на проектното предложение се подава на български и английски език, а останалите документи, включително и Научното описание на проекта (Част 2) се подават само на български език.
Административното описание Част 1 на проектното предложение се подават на български и английски език, а останалите документи, включително и Научното описание на проекта (Част 2) се подават само на български език.    

 

Срокове по конкурса:

  • Начало на конкурса: 9 май 2023
  • Краен срок за съвместно подаване на проектните предложения: 15 септември 2023
  • Обявяване на резултатите на страницата Фонд „Научни изследвания“: декември 2023
  • Начало на проектите: януари 2024

 

На вниманието на ръководителите на проекти: поради извършването на техническа поддръжка, платформата за кандидатстване на Кампус Франс няма да бъде активна до 16 август 2023 година. Така, подаването на документите от българска страна ще бъде възможно през целия период на обявения конкурс, но френската страна трябва да подаде своя проект след 17 август до 15 септември 2023 година.


d.   Изисквания към кандидатите и проектите

Допустими кандидати:

 

Критерии за допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1)    акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2)    научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"


Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.
Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

 

 

Кандидатите по процедурата трябва да са субекти:

- осъществяващи научни изследвания;

и

- чиито дейности са изцяло с нестопански характер

или

- чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

 

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:


-    научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;
-    консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;
-    отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

 

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания  и изследвания  и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространението на резултатите  от  научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

 

e.    Критерии за допустимост и недопустимост на проектните предложения (дейностите)

Потенциалните  български кандидати не могат да участват в конкурса за финансиране на проекти и да получат финансиране в случай че:

 

а) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са дейността си, обект са на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

 

б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;

 

в) признати са за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност, доказани с всякакви средства, които Изпълнителният съвет на Фонда може да обоснове, включително с решения на Европейската комисия и на международни организации;

 

г) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

 

д) умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на финансиране по настоящата процедура или не са представили изискваната информация;

 

е) подадени от кандидати, които към датата на подаване на документите за кандидатстване имат невъзстановени суми към Фонд „Научни изследвания“ от предходни процедури и конкурси, което е доказано с влязло в сила съдебно решение преди датата на обявяване на конкурса;

 

ж) обект са на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.

 

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято основна цел е осъществяване на  изследвания, индустриални изследвания и експериментални разработки и разпространението на техните резултати посредством преподаване, публикуване или трансфер на технологии. Посоченото следва да бъде доказано чрез представянето на следните документи при подаване на проектното предложение:


-    Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е регистрирано юридическото лице с нестопанска цел. Ако съответният документ е публикуван в Държавен вестник или може да бъде посочен достоверен източник на публична информация, документът не се прилага, а само се посочва източникът;

 

-    Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други правила, уреждащи осъществяваните дейности и начина на финансирането им.

 

Горепосочените документи могат да бъдат представени в един екземпляр от допустимите кандидати по т. 3.1.1, като са валидни за всички проектни предложения, в които кандидатът участва като базова или партньорска организация по конкурси от текущата година. Одобрените за финансиране кандидати, преди да сключат договора, следва да представят като доказателства, в случай че осъществяват дейности от икономически и неикономически характер, тези два вида дейности, както и средствата и разходите за тях, да могат да бъдат ясно разграничени, следните документи:


- Годишен финансов отчет на кандидата за последната приключила финансова година към датата на представяне на документа (вкл. годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за кандидатите, които го съставят);

 

- Информационен източник, свързан с водената от кандидата стопанска отчетност, от който може да се проследи за кои дейности (стопански и нестопански) се  използват съответните активи на кандидата;

 

-  Годишна данъчна декларация с входящ номер от Националната агенция за приходите (НАП) на кандидата за последната приключила финансова година към датата на представяне на документа.

 

 

В случай, че кандидатите не докажат горното декларирано обстоятелство, с тях няма да бъде сключен договор. Ако една организация участва като базова организация с повече от едно проектни предложения, тя подава тези документи само в един екземпляр.

 

В случай, че с кандидата бъде сключен договор, той ще поеме договорно задължение придобитото с финансирането по проекта оборудване да бъде използвано само за неикономическите дейности: образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси; осъществяване на независими изследователски и развойни дейности за повече знания и по-добро разбиране, включително изследователски и развойни дейности в сътрудничество с други организации по т.3.1.1.; широко разпространение на резултатите от изследователската дейност при неизключителни и недискриминационни условия; дейности за трансфер на технологии  с вътрешен характер.

 

По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се.

 

Документи за конкурса:
 

 

Документи за кандидатстване:

 

 

Допълнителни документи:

 

Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците на Министерство на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“.

 

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ https://bnsf.bg