Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Фонд „Научни изследвания“ ще участва на Софийския фестивал на науката

Дата на публикуване: 11.05.2023
Последна актуализация: 05.06.2023

Фонд „Научни изследвания“ ще участва на
Софийския фестивал на науката

 

 

Тази година информационният щанд на Фонд „Научни изследвания“ представя единадесет от своите проекти. Вижте програмата на щанда и заповядайте от 11 до 14 май 2023, между 10:00 и 18:00 часа на ниво 0 в София Тех Парк, сграда "Джон Атанасов".

Софийският фестивал на науката се организира от Фондация "Красива наука", под патронажа на Министерство на образованието и науката, в партньорство със Столична община. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община..

 

График на щандa на Фонд „Научни изследвания“

 

11 май 2023

 

13:00 часа

Договор КП-06-Н47/4

Моделиране и изследване на интелигентни системи за обучение и сензорни мрежи (ИСОСеМ)

Ръководител: доц. д-р Илиян Петров 


15:30 часа

Договор КП-06-Н35/1

Психологически аспекти на здравните неравенства и качеството на живот

Ръководител: проф. Соня Методиева Карабельова

 

 

12 май 2023

 

10:00 часа

Договор № КП-06-Н31/5

Биологично разнообразие и таксономична структура на сем. Iridaceae Juss. в българската флора

Ръководител: Доц. д-р Цветанка Райчева

 

12:30 часа

Договор № КП-06 Н42/3 

Компютърно подпомагане на решенията за диагностика на сърдечни аритмии чрез машинно обучение и дълбоки невронни мрежи

Ръководител: проф. д-р В. Кръстева

 

15:00 часа 

Договор: № КП-06-Н50/2

Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси

Ръководител: проф. д-р Лора Тасева

 

16:30 часа

Договор: № КП-06-Н50/2 

Съвременни стохастични и детерминистични подходи за задачи с голяма размерност в изчислителната математика

Ръководител: доц. д-р Венелин Тодоров

 

 

13 май 2023

 


10:00 часа

Договор: № КП-06-Н50/4

Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)

Ръководител: доц. д-р Марко Скарпа

 

13:00 часа

Получаване, характеристика и пречистване на белтъчни ензимни  хидролизати от лупина и прогнозиране  на биологичната им активност чрез методи от изкуствения интелект

Ръководител: гл. ас. д-р Ивелина Десева


15:30 часа

Договор: КП-06-Н34/1‘

Природни и антропогенни фактори на климатични промени - анализ на глобални и локални периодични компоненти и дългосрочни прогнози

Ръководител: чл.-кор. проф. дфн Екатерина Бъчварова

 

 

 

14 май 2023

10:00 часа

Договор: КП-06-ПН49/5

Изследване на гигантски мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични свойства

Ръководител: чл. кор. проф. Кр. Данов

 

13:00 часа

Договор: КП-06-Н43/3

Дизайн и охарактеризиране на конвенционални и модифицирани ниозоми и на хибридни, стимул-чувствителни in situ гелформиращи лекарствени форми на тяхна основа за ефективно лекарствено доставяне

Ръководител: Проф. Д. Момекова

SSF.png