Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA

Дата на публикуване: 30.01.2024
Последна актуализация: 30.01.2024

Покана за участие с проектни предложения в
конкурс по Програма CHIST-ERA

 

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA. Програмата предоставя възможност за съвместно координиране и финансиране на изследователски проекти в областта на информационните и комуникационни технологии. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

 

1)    Многомерни географски информационни системи (Multidimensional Geographic Information Systems)
2)    „Умни“ договори за цифрово трансформиране на екосистеми (Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems)

 

ВАЖНО: Участието на български научни колективи в обявения конкурс е допустимо единствено в проекти за фундаментални научни изследвания.

 

Покана и инструкции за кандидатстване: 
https://www.chistera.eu/call-2023-announcement

 

CHIST-ERA интранет система за търсене на партньорски организации: 
https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2023

 

CHIST-ERA организира две информационни срещи за представяне на насоките за конкурса, които ще се проведат съответно на:


31 януари 2024 г., от 15:00 часа (българско време)
25 март 2024 г., от 15:00 часа (българско време)

 

Можете да се регистрирате предварително за участие в обученията:
https://www.chistera.eu/call-2023-info-webinars

 

Условия на конкурса:

 

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение 3 години.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват поне три научни колективи от поне три държави, включени в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:


1.    Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".


2.    Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 10-ти април 2024 г.
Процедурата е едноетапна.

 

Формуляри от българските научни колективи се представят до 17:00 часа на 10.04.2024 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ чрез системата СУНИ на следния адрес:

https://enims.egov.bg

 

Формулярите и декларациите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 900 000 лв., като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 300 000 лв. (Протокол на ИС № 65 от 26.01.2024 год.).

 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:


•    Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
•    Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./

Общата сума на бюджета трябва да бъде кратна на 100.

 

Документи за кандидатстване (.zip архив):

•    Национални изисквания и условия за допустимост 
•    Административен формуляр на български език
•    Административен формуляр на английски език
•    Приложение 1 – Декларация във връзка с с  т. 3.1.2. от Национални изисквания и условия за допустимост
•    Приложение 2 – Декларация във връзка с  т. 3.1.3. от Национални изисквания и условия за допустимост
•    Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта (в свободен формат)
•    Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта (в свободен формат)
•    Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум (в свободен формат). Ако координатор е българският участник, това се посочва в документите
•    Научна биография в свободен формат на английски език за ръководителите от партньорските организации по проекта

 

Контакти за допълнителна информация:
Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg