Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Фонд „Научни изследвания“ проведе обучение на бенефициенти на проекти по конкурси от 2023 г.

Дата на публикуване: 24.01.2024
Последна актуализация: 24.01.2024

Фонд „Научни изследвания“
проведе обучение на бенефициенти на
проекти по конкурси от 2023 г.

 

 

На 23 януари 2024 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ Фонд „Научни изследвания“ проведе обучение на бенефициенти на проекти на ФНИ по конкурси 2023 г.

 

Проф. дхн Юрий Кълвачев, управител на Фонд „Научни изследвания“, откри събитието като представи общи принципи и насоки към бенефициентите във връзка с отчитането на проектите. На срещата бяха представени указания за финансово изпълнение и отчитане на проектите, процедурите за промени при изпълнение на проектите, както и по комуникация на дейностите и резултатите от проектите към обществото. Беше проведена дискусия и обсъждане. 

 

Презентации от събитието:

1. Вътрешни правила за прилагане на чл. 71-75 от Правилника на „Фонд "Научни изследвания“, лектор: адв. Иванка Андреева

 

2. Отчитане финансовото изпълнение на договори по научноизследователски проекти от конкурсни сесии на ФНИ, лектор: г-жа Даниела Козовска