Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ФНИ обявява най-успешните проекти, отчетени през 2023 г.

Дата на публикуване: 19.03.2024
Последна актуализация: 02.04.2024

ФНИ обявява най-успешните проекти, отчетени през 2023 г.

 

ФНИ през 2023 г. в ЧИСЛА

 • Обявени и реализирани 15 конкурса за финансиране на проекти за научни изследвания;

 • Подадени 617 проектни предложения;

 • Разгледани и оценени 532 междинни и крайни отчета по проекти от предни години; от тях 57% са получили най-висока оценка за изпълнение;

 • 3 114 публикации, включени в отчетите: от тях 1 454 статии, реферирани в Scopus, съставляващи 19% от реферираните в Scopus публикации от България;

 • Проведени 29 заседания на Изпълнителния съвет;

 • Проведени 109 заседания на 11 постоянни научно-експертни комисии;

 • Ангажирани 563 учени-експерти от страната и чужбина за оценка на научните проекти;

 • Подкрепени 178 научни колектива с участието на над 1 600 учени от България, 40% от тях млади учени, в провеждане на научните им изследвания;

 • Подкрепено е издаването на 82 научни периодични издания;

 • Подкрепено е провеждането на 43 международни научни форуми в страната;

 • Електронно подаване на проектните предложения и изцяло нова интернет страница - www.bnsf.bg.

 

НАЙ-УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО НАУЧНИ ОБЛАСТИ, отчетени през 2023 г.

 

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

1

КП-06-Н-41/3 от 2020 г.

„Нови производни на етамбутол изониазид като потенциални антитуберкулозни лекарствени кандидати“

доц. д-р В. Русева

Институт по микробиология "Стефан Ангелов"

2  публикации с ИФ, 3 млади учени и докторанти

2

КП-06-Н-51/6 от 2021 г.

"Комбиниран подход за разкриване на криптичното разнообразие на мравките от род Messor с акцeнт върху функционалната морфология, симбионтните комплекси, виброакустичната и химична комуникация"

доц. д-р Ал. Гьонова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

4  публикации с ИФ, 4 млади учени и докторанти

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

1

ДН 12/2 от 2017 г.

Съвременни Стохастични и Детерминистични Подходи за Задачи с Голяма Размерност в Изчислителната Математика

доц. д-р В. Тодоров

Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН

77  публикации, 7 с ИФ, 5 млади учени и докторанти

2

КП-06 Н32/2 от 2019 г.

Алгебрични и геометрични методи за защита на данни

проф. дмн П. Бойваленков

Институт по математика и информатика, БАН

52 публикации, 29 с ИФ, 5 с ИР, 7 млади учени и докторанти

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

1

КП-06-M23/1 от 2018 г.

Комбиниран подход за идентифициране на нови миРНК биомаркери при орален карцином

гл. ас. Н. Мехтеров, дб

Медицински университет - Пловдив

3 публикации, 3 с ИФ, 3 млади учени и докторанти

2

ДН13/7 от 2017 г.

Функционална конективност и организация на моторните корови мрежи при стареене

проф. Ю. Йорданова-Кирова

Институт по невробиология при БАН

5 публикации, 4 с ИФ, 2 млади учени и докторанти

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

1

КП-06-ОПР06/1 2018 г.

Мониторинг на свлачищни процеси по Северното Черноморие на България чрез съвместно използване на данни от глобални навигационни спътникови системи и интерферометрични изображения от радари със синтезирана апаратура

доц. д-р М. Атанасова-Златарева

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

31 публикации, 14 с ИР, 3 млади учени и докторанти

2

 

 

КП-06-Н54//5 от 2021 г.

Изотопно проследяване на прилепени дъгови/заддъгови системи в най-вътрешния Еленидно-Балканиден ороген (Сърбо-Македонски и Родопски терени)

проф. дн Николай Бонев

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

7 публикации

3 с ИФ

2 млади учени и докторанти

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

1

№КП-06-М45/3 от 02.12.2020 г.

„Живот онлайн – новата нормалност. Характеристики, предизвикателства и социокултурни различия“

гл. ас. д-р Н. Жечкова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

5 публикации, 1 с ИФ, 4 млади учени и докторанти

2

№КП-06-Н55/ 12 от 16.11.2021 г.

„Антропология на несигурността. Приемственост и промени в периода на постсоциализма (AnthroUncert)“

проф. д-р А. Лулева

ИЕФЕМ – БАН и партньорска организация – ЮЗУ

4 публикации, 1 с ИФ, 2 докторанти

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

1

КП-06 М36/2 от 2019 г.

Получаване, характеристика и пречистване на белтъчни ензимни хидролизати от лупина и прогнозиране на биологичната им активност чрез методи от изкуствения интелект

гл. ас. д-р Ив. Десева

Университет по хранителни технологии

4 публикации, 3 с ИФ, 1 с ИР, 4 млади учени и докторанти

2

КП-06 Н36/2 от 2019 г.

Създаване на национална информационна мрежа ГЕНБАНКА – растителни генетични ресурси

доц. д-р К. Узунджалиева

Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков” – Садово (ССА)

57 публикации, 5 с ИФ, 19 с ИР, 9 млади учени и докторанти

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

1

ДН17/9 от 2017 г.

„Получаване на свръхчисти материали от първични и техногенни суровини“

проф. дн К. Вутова

Институт по електроника, БАН

16 публикации, 4 с ИФ, 7 с ИР, 10 млади учени и докторанти

2

КП-06-Н37/7 от 2019  г.

„Изследване на влиянието на физикохимичните характеристики на свръхнеомкряеми покрития от въглеродни сажди върху техните ледофобни свойства“

доц. д-р К. Есмерян

Институт по физика на твърдото тяло, БАН

11 публикации, 10 с ИФ, 1 с ИР, 2 млади учени и докторанти

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

1

КП-06-Н28/2 от 2018 г.

"Двойни звезди с компактен обект“

проф. дфзн Р. Заманов

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН

14 публикации с ИФ, 6 млади учени и докторанти

2

КП-06-М48/1 от 2020 г.

"Нови класове светли и тъмни фемтосекундни оптични солитони и вихрови структури в среди с кубична нелинейност"

 

 

гл. ас. д-р А. Дакова

Институт по електроника "Акад. Емил Джаков", БАН

3 публикации с ИФ, 4 млади учени и докторанти

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

1

КП-06-Н29/2 от 2018 г.

Възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух

доц. д-р Н. Велинов

Институт по катализ, БАН

12 публикации с ИФ, 7 с ИР, 9 млади учени и докторанти

2

KП-06-Н39/3 от 2019 г.

Интелигентни мултианалитни сензорни материали с програмирани свойства на молекулно равнище като логически апарати с многоканален флуоресцентен изход за диагностика в медицината и биологията

проф. дхн инж. Вл. Божинов

Химикотехнологичен и металургичен университет, София

17 публикации, 8 с ИФ,  5 млади учени и докторанти

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

1

КП 06-ОПР05/3 от 2018 г.

България между християнството, езичеството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски

Проф. д.ф.н. Т. Славова

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

11 публикации, 2 с ИФ, 9 с ИР, 3 млади учени и докторанти

2

КП 06-ОПР05/2 от 2018 г.

Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви

проф. дин Ив. Първев

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

8 публикации, 4 с ИФ, 4 с ИР, 3 млади учени и докторанти

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1

КП-06-КОСТ/11 от 08.10.2020 г.

 

High performance carbon-based composites with smart properties for advanced sensing applications (EsSENce) (2020-2024)

проф. Р. Коцилкова

Институт по механика –БАН

7 публикации, 4 с ИФ, 2 с ИР, 3 млади учени и докторанти

2

КП-06-Русия/23 от 2020 г.

“Онтология на ситуациите за състояние – лингвистично моделиране. Съпоставително изследване на български и руски“

проф. С. Коева

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“– БАН

48 публикации, 2 с ИФ, 3 с ИР, 8 глави в монография, 1 млад учен