Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN11QOA0
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11QOQ3

Публичен достъп до информация

Дата на публикуване: 16.02.2024
Последна актуализация: 16.02.2024

Достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация се подават по следните начини:

  • В сградата на Фонд „Научни изследвания“ всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:30 часа на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” 239Б, етаж 3 – деловодство;
  • по пощата;
  • на електронен адрес: fni2012@mon.bg;
  • чрез Платформата за достъп до обществена информация (ПДОИ) на адрес: https://pitay.government.bg;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg.

Служител, отговарящ по Закона за Достъп до обществена информация:

Светлана Иванова – главен експерт „Човешки ресурси и деловодство“
tел.: (+359) 2 444 2728,
е-mail: s.ivanova@mon.bg

 

Правила за организацията и реда за работа по ЗДОИ във Фонд „Научни изследвания“ 

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за приема на устно заявление за достъп до обществена информация

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация