Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

Съобщение за електронно подаване на отчети и заявления за промени на проекти, финансирани след 2022 година включително

Дата на публикуване: 06.03.2024
Последна актуализация: 12.03.2024

Съобщение за електронно подаване на отчети и подаване на заявления за промени на проекти, финансирани след 2022 година включително

 

 

Уважаеми бенефициенти на Фонд „Научни изследвания“,

 

Информираме Ви, че на основание Постановление на Министерски съвет №15 от 30 януари 2023 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), (Обн. ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2023 г.) и Заповед РД 01/6 от 06.03.2024 г. на управителя на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), считано от 06.03.2024 г., отчитането изпълнението на проекти, както и подаването на заявления за промени по договори на финансирани проекти по конкурсни процедури на ФНИ, проведени чрез СУНИ на адрес: https://nims.egov.bg от 2022 година нататък, ще става чрез СУНИ на адрес: 

https://enims.egov.bg.

 

Поради краткия срок за отчитането им, изключение правят само следните конкурсни процедури: BG-175467353-2022-02 Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България и BG-175467353-2023-02 Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

 

Въвеждането на допълнителните функционалности на СУНИ е ново както за Вас, така и за екипа на Фонд „Научни изследвания“. Поради това, Ви молим при възникване на въпроси за управлението на договорите да ги структурирате във вид на писмо и да ги изпращате като запитване на електронните адреси на секретарите на съответните комисии. Ще се постараем да отговорим възможно най-бързо и точно.

 

Сигурни сме, че с общи усилия работата със СУНИ ще допринесе за по-бързото и качествено администриране на Вашите договори, ще ускори процеса на комуникация между нас, въвеждането на безхартиен обмен на документи и успешното изпълнение на поставените цели.