Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

Покана за членове на Временни научно-експертни комисии и оценители

Дата на публикуване: 13.06.2022
Последна актуализация: 05.06.2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) по научни области и Временна научно-експертна комисия във връзка с обявен конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“ или като оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ.

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Правилника на ФНИ в базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 („Оценители на проекти") се включват всички български и чуждестранни учени, които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарят на условията, определени в приложението. Ако ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или други обстоятелства.
За регистрация като член на ВНЕК или като оценител е необходимо да се попълни информационна форма на български език и съответното заявление към нея. Оценителите трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на ФНИ.

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:
o.rahneva@mon.bg – за биологически науки;
b.rusanova@mon.bg - за медицински науки;
r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;
b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;
m.philipova@mon.bg – за обществени науки;
k.yaneva@mon.bg - за хуманитарни науки;
aleksandrova@mon.bg – за технически науки;
m.savova@mon.bg  - за науки за Земята.

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 4 юли 2022 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, препоръчително в началото на годината
 

Документи:
- Информационна форма и заявления за оценители (на български език)
- Информационна форма и заявления за кандидати за членове на Временни научно-експертни комисии (на български език)
- Изисквания на ФНИ за оценители (на български език)
 Минималните изисквания са посочени в ПФНИ.