Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

Покана за членове на Временни научно-експертни комисии и оценители - 2023

Дата на публикуване: 06.06.2023
Последна актуализация: 22.08.2023

Покана за
членове на Временни научно-експертни комисии и
оценители 


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) по научни области и Временна научно-експертна комисия във връзка с обявен конкурс „Българска научна периодика – 2024 г.“ или като оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ.

 


Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Правилника на ФНИ в базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 („Оценители на проекти") се включват всички български и чуждестранни учени, които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарят на условията, определени в приложението. Ако ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или други обстоятелства.

 

За регистрация като член на ВНЕК или като оценител е необходимо да се попълни информационна форма на български език и съответното заявление към нея. Оценителите трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на Правилника на ФНИ.

 

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

 

o.rahneva@mon.bg – за направление "Биологически науки"

b.rusanova@mon.bg – за направление "Медицински науки"

r.kondova@mon.bg – за направление "Селскостопански науки" и за направление "Математически науки и информатика"

b.hadjieva@mon.bg – за направление "Физически науки" и за направление "Химически науки"

m.philipova@mon.bg – за направление "Обществени науки"

k.yaneva@mon.bg – за направление "Хуманитарни науки"

aleksandrova@mon.bg – за направление "Технически науки"

m.savova@mon.bg.bg – за направление "Науки за Земята"

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 7 юли 2023 г. 
 

 

 

             l.sotirova@mon.bg - за двустранно съотрудничество

             Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК по двустранно сътрудничество: 25 август 2023 г.

 

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, препоръчително в началото на годината.
 

 

Документи:

 

Информационна форма и заявления за оценители (на български език)

Информационна форма и заявления за кандидати за членове на Временни научно-експертни комисии (на български език)

Изисквания на ФНИ за оценители (на български език)

Изисквания на ФНИ за членове на ВНЕК (на български език)

 

Минималните изисквания са посочени в ПФНИ.