Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Покана за участие в конкурс по програма HERA

Дата на публикуване: 26.05.2023
Последна актуализация: 05.06.2023

Покана за участие в конкурс по програма HERA

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в осмия съвместен конкурс по програма HERA.

 

В рамките на съвместната транснационална инициатива, която обединява 27 финансиращи организации от 24 европейски държави ще се финансират научни проекти в областта на хуманитарните и обществените науки.

 

Тематични направления на конкурса:

 

  1. „Кризите от гледна точка на хуманитарните науки“ (Crisis – Perspectives from the Humanities)

 

Покана за кандидатстване:

https://chanse.org/announcement-of-the-call-crisis-perspectives-from-the-humanities/

 

Насоки за кандидатстване:

https://chanse.org/wp-content/uploads/2.-Crisis-Call-Announcement-1.pdf

 

 

  1. „Подобряване на благосъстоянието за бъдещето“ (Enhancing well-being for the future)

 

Покана за кандидатстване:

https://chanse.org/announcement-of-the-call-enhancing-well-being-for-the-future/

 

Насоки за кандидатстване:

https://chanse.org/wp-content/uploads/2.-Well-being-Call-Announcement.pdf

 

 

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 24 до 36 месеца в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от минимум четири и максимум шест научни институции, представени от съответните финансиращи организации.

 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап на конкурса за всяко едно от тематичните направления е 21 септември 2023 г.

 

Електронните формуляри от българските научни колективи се представят до 17:30 часа на 21.09.2023 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес:

 

https://enims.egov.bg

 

Формулярите и декларациите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева. (за срок на изпълнение от 24 до 36 месеца) /Протокол № 37 на ИС от 27-28.01.2023 год./

 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

 

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. (Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год.)

 

Документи за кандидатстване:

 

 

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg