Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Покана за участие в конкурс по програма CONCERT-Japan през 2023 год. на тема „Решения за въглеродно-неутрални градове“

Дата на публикуване: 26.05.2023
Последна актуализация: 05.06.2023

Покана за участие в конкурс
по програма CONCERT-Japan през 2023 год.
на тема „Решения за въглеродно-неутрални градове“

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в осмия съвместен конкурс по програма CONCERT-Japan.

 

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

 

Тема на конкурса:

„Решения за въглеродно-неутрални градове“

“Solutions for Carbon-Neutral Cities”

 

 

Покана за кандидатстване:

https://concert-japan.eu/spip.php?article98

 

 

Насоки за кандидатстване:

https://concert-japan.eu/IMG/pdf/10th_jc_-_call_text_-_final.pdf

 

 

Указания за подаване на проектни предложения:

https://concert-japan.eu/IMG/pdf/eig_concert-japan-10th_call_guidelines_for_applicants-2.pdf

 

 

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
  2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 1 август 2023 г. (процедурата е едноетапна)

 

Електронните формуляри от българските научни колективи се представят до 17:30 часа на 01.08.2023 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес:

 

https://enims.egov.bg

 

Формулярите и декларациите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева. (за срок на изпълнение от 36 месеца) /Протокол № 42 на ИС от 26.05.2023 год./

 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

  • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
  • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

 

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. (Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год.)

 

Документи за кандидатстване:

 

 

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg