Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма M-ERA.NET

Дата на публикуване: 06.03.2024
Последна актуализация: 06.03.2024

Покана за участие с проектни предложения в
конкурс по Програма M-ERA.NET

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET
(https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2024).

 

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В конкурса участват 49 финансиращи организации от 35 държави, сред които 25 страни членки на ЕС и 10 асоциирани партньори от държави извън общността. Общият индикативен бюджет за конкурса през 2024 г. е близо 42 млн. евро.

 

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

 

 • Материали за енергия (Materials for energy)
 • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
 • Високо производителни композити (High performance composites)
 • Функционални материали (Functional materials)
 • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
 • Материали за електрониката (Materials for electronics)

 

ВАЖНО: Участието на български научни колективи в обявения конкурс е допустимо единствено в проекти за фундаментални научни изследвания.

 

Насоки за подаване на проектни предложения:

Guide for Proposers

 

M-ERA.NET организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по програмата за представяне на конкурса, както следва:

 

Webinar M-ERA.NET: 7 март 2024, от 12:00 до 13.20 часа (Българско време)

Registration

 

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение 3 години.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват поне три научни колективи от поне три държави, включени в консорциума, представени от съответните финансиращи организации.

 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.
 2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 14 май 2024 г.

 

Формуляри от българските научни колективи се представят до 17:00 часа на 14.05.2024 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ чрез системата СУНИ на следния адрес:

https://enims.egov.bg

 

Формулярите и декларациите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и сканирани. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения. Крайното подаване се извършва чрез използване на електронен подпис от ръководителя на базовата организация.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 900 000 лв., като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 300 000 лв. (Протокол на ИС № 66 от 18-20.02.2024 год.).

 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват:

 • Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;
 • Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта.

 

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия на съответната международна програма. (Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год.)

Общата сума на бюджета трябва да бъде кратна на 100.

 

Документи за кандидатстване:

 

 

 

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg