Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България – Словакия“

Дата на публикуване: 09.10.2023
Последна актуализация: 09.10.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“

отправя покана за участие в

„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България – Словакия“

 

 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

 

Допустими са само проекти, които ще бъдат реализирани в нестопанска среда, и чиито резултати няма да имат непосредствено приложение в индустриалната или търговската сфера.

 

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

 

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор.

 

1. Научни области

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и хуманитарни науки.

 

2. Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният бюджет на конкурса е 400 000 лв.

 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи. Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв., а минималната сума за финансиране на отделен проект е 20 00 лв.

 

ВАЖНО: Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100. 

 

a. Максимален размер на финансирането за конкретен проект:

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект - 40 000 лв.

 

b. Срок за изпълнение на проекта:

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

 

c. Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 12 януари 2024 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат в системата СУНИ на адрес https://enims.egov.bg/.

 

Срокове по конкурса:

 • Обявяване на конкурса - 9 октомври 2023 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения - 12 януари 2024 г.
 • Начало на изпълнение на проектите, одобрени за финансиране – 01 август 2024 г.
 • Срок за изпълнение на проектите – до 31 юли 2026 г.

 

 

Документи за кандидатстване:

 

Други документи:

 

d. Изисквания към кандидатите и проектите.

Допустими кандидати:

Критерии за допустимост на кандидатите

 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

 

1)    акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 

2)    научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА.

 

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

 

Кандидатите по процедурата трябва да са субекти:

 • осъществяващи научни изследвания;

и

 • чиито дейности са изцяло с нестопански характер

или

 • чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

 

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и следните:

 • научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;
 • консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;
 • отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

 

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяване на научни изследвания  и изследвания  и да поемат неотменим ангажимент за широко разпространението на резултатите  от  научни изследвания при неизключителни и недискриминационни условия, посредством преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.

 

e. Критерии за допустимост и недопустимост на проектните предложения (дейностите).

 

Потенциалните  български кандидати не могат да участват в конкурса за финансиране на проекти и да получат финансиране в случай че:

а) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са дейността си, обект са на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

б) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;

в) признати са за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност, доказани с всякакви средства, които Изпълнителният съвет на Фонда може да обоснове, включително с решения на Европейската комисия и на международни организации;

г) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

д) умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на финансиране по настоящата процедура или не са представили изискваната информация;

е) подадени от кандидати, които към датата на подаване на документите за кандидатстване имат невъзстановени суми към Фонд „Научни изследвания“ от предходни процедури и конкурси, което е доказано с влязло в сила съдебно решение преди датата на обявяване на конкурса;

ж) обект са на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.

 

За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято основна цел е осъществяване на  изследвания, индустриални изследвания и експериментални разработки и разпространението на техните резултати посредством преподаване, публикуване или трансфер на технологии. Посоченото следва да бъде доказано чрез представянето на следните документи при подаване на проектното предложение:

 

 • Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е регистрирано юридическото лице с нестопанска цел. Ако съответният документ е публикуван в Държавен вестник или може да бъде посочен достоверен източник на публична информация, документът не се прилага, а само се посочва източникът;
 • Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други правила, уреждащи осъществяваните дейности и начина на финансирането им.

 

Горепосочените документи могат да бъдат представени в един екземпляр от допустимите кандидати по т. 3.1.1, като са валидни за всички проектни предложения, в които кандидатът участва като базова или партньорска организация по конкурси от текущата година. Одобрените за финансиране кандидати, преди да сключат договора, следва да представят като доказателства, в случай че осъществяват дейности от икономически и неикономически характер, тези два вида дейности, както и средствата и разходите за тях, да могат да бъдат ясно разграничени, следните документи:

 

 • Годишен финансов отчет на кандидата за последната приключила финансова година към датата на представяне на документа (вкл. годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за кандидатите, които го съставят);
 • Информационен източник, свързан с водената от кандидата стопанска отчетност, от който може да се проследи за кои дейности (стопански и нестопански) се  използват съответните активи на кандидата;
 • Годишна данъчна декларация с входящ номер от Националната агенция за приходите (НАП) на кандидата за последната приключила финансова година към датата на представяне на документа.

 

В случай, че кандидатите не докажат горното декларирано обстоятелство, с тях няма да бъде сключен договор. Ако една организация участва като базова организация с повече от едно проектни предложения, тя подава тези документи само в един екземпляр.

 

В случай, че с кандидата бъде сключен договор, той ще поеме договорно задължение придобитото с финансирането по проекта оборудване да бъде използвано само за неикономическите дейности: образование за повече и по-добре квалифицирани човешки ресурси; осъществяване на независими изследователски и развойни дейности за повече знания и по-добро разбиране, включително изследователски и развойни дейности в сътрудничество с други организации по т.3.1.1.; широко разпространение на резултатите от изследователската дейност при неизключителни и недискриминационни условия; дейности за трансфер на технологии  с вътрешен характер.

 

По настоящата процедура са допустими за финансиране само проектни предложения, включващи научен проект, по които партньорите от двете страни работят заедно и по възможност допълвайки се.

Поканата се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците на Министерство на образованието и науката и Фонд „Научни изследвания“.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“.

 

http://www.bnsf.bg